תנאי שימוש כללים

בעלי/ות מקצוע יקרים לאחר הרישום לאתר פינגר במידה ותיהיהנה בקשות להצעת מחיר בקטגוריות אליהן נרשמתם הן יועברו אליכם באימייל. כמו כן תוכלו לצפות בבקשות אלו ולעדכן את הפרטים שלכם באיזור האישי שלכם באתר. רק בעלי מקצוע אשר נרשמו לשירות בתשלום יוכלו להנות מן השרותים הבאים:

1. פרטי העסק שלכם יוצגו באתר פינגר במלואם.
2. קבלו הצעות מחיר איכותיות ישירות לאימייל בזמן אמת.
3. בכל זמן תוכלו לצפות באתר פינגר בהצעות המחיר שנתקבלו.
4. תוכלו לעדכן את פרטי העסק (כתובת, טלפון, תאור העסק, ומחירים) בכל זמן.
5. תגדילו את החשיפה לעסק שלכם לגוגל, וואלה, ואינדקסים פופולרים נוספים.

אתר פינגר לא יהיה אחראי לכמות ההצעות המגיעות, טיבן, ותוכנן בכל דרך או צורה שהיא.
על בעלי המקצוע האחריות הבלעדית לבדוק את תוכן ההצעות ורצינותן.
לא יהיה האתר פינגר או מי מטעמו אחראי לעבודות שיגיעו בפועל לבעלי המקצוע הרשומים באתר בכל דרך או צורה שהיא.

הגבלת אחריות

הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים ו המוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

הנהלת האתר עושה את כל המאמצים על מנת להגן על שרתי האתר מפני פורצים והאקרים למיניהם. מאידך, ההתגוננות היא בערבון מוגבל ואין כל אפשרות להבטיח הגנה מושלמת. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמשים עקב פריצה לאתר ולוא גם לדקות ספורות.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

תשלום

אתר פינגר להלן "האתר" שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תעריף הרישום מפעם לפעם וללא הודעה מוקדמת. לא יינתנו זיכויים או החזרים כל שהם על השירותים אשר בגינן נגבה תשלום. בתום תקופת השירות היה ובעל המקצוע החליט שלא לחדשו יוסרו פרטיו מאתר ולא יבוא הטענות כל שהם למפעיל האתר או מי מטעמו.

שינויים באתר והפסקות שירות

הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור האתר

הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

זכויות יוצרים

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.
רישום עסקים במאגר בעלי מקצוע/לוח עסקים.
הרישום והצגת העסקים באתר נתון לשיפוטם הבלעדי של בעלי האתר. לבעלי האתר הזכות להציג או למחוק כל עסק באתר ללא הסברים.

שמירת פרטיות

על מנת להירשם לאתר יש למסור מספר נתונים על מנת לשייך את הנרשם לאתר המבוקש וכדי לשפר ולהעשיר בעתיד את שירותי האתר. הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים המאובטח של האתר. הנהלת האתר רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים. בשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת האתר לעשות זאת. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - הנך זכאי לעיין בעצמך במידע שהצטבר עליך במאגר הנתונים. כמו כן הנך רשאי לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר. הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל
שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

שליחת הודעות ודיוור אלקטרוני

הרשמה לאתר מהווה אישור למפעילי האתר לשלוח אימיילים/הודעות טקסט לכל הרשום באתר פינגר להלן "הנרשם" או מי מטעמו.
ידוע בזאת כי הנרשם מסכים לתנאי זה כתנאי בסיסי להרשמה באתר פינגר ולא יהיו לו טענות בעניין.